Słowniczek:

1. Sprzedający – MAM Group sp.j. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Partyzantów 11B/20 80-254, KRS 0000973570, REGON 522105657, NIP 9571144398, telefon: +48 781 948 489, e-mail info@kukukid.com
2. Klient – osoba kupująca Towary oferowane przez Sklep Internetowy.
3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.kukukid.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
4. Towary – rzeczy ruchome, oferowane do prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakupy dokonywane w sklepie internetowym pod domeną internetową www.kukukid.com realizuje MAM Group sp.j. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Partyzantów 11B/20 80-254, KRS 0000973570, REGON 522105657, NIP 9571144398, telefon: +48 781 948 489, e-mail info@kukukid.com
2. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia Towarów w Sklepie Internetowym jest podanie swoich dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
4. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu następuje w momencie składania zamówienia.

SPRZEDAŻ TOWARU

1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.kukukid.com
2. Wszystkie oferowane towary są nowe.

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi, tz. koszty dostawy i inne usługi, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: – paypal – przelew bankowy. Wybierając opcję płatności przelewem, Klient ma 5 dni roboczych na realizację płatności. Po upływie tego terminu umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedawca nie jest związany zamówieniem, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż. Przelew nastąpić ma na rachunek bankowy Sprzedającego numer:

PL07 1140 2004 0000 3302 8245 5360

w banku mBank S.A., MAM Group sp.j. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Partyzantów 11B/20 80-254, KRS 0000973570, REGON 522105657, NIP 9571144398, telefon: +48 781 948 489, e-mail info@kukukid.com.
4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen Towaru oraz równowartości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
6.Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje:
1.1. wyboru zamawianych towarów;
1.2. rejestracji w sklepie lub – w przypadku rezygnacji z rejestracji – podaje dane adresowe i kontaktowe oraz adres dostawy;
1.3. wyboru sposobu płatności;
1.4. wyboru dostawy.
2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.
3. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4. Złożone przez Klienta zamówienia będą realizowane (tj. wysyłane) w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub w przypadku płatności przelewem w terminie 1-5 dni roboczych od uznania rachunku Sprzedającego.
5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie formularza zamówienia.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie stanowią złożonego zamówienia.. 7. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

ZWROTY

1. Z zakupionego w sklepie towaru można zrezygnować (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów od dnia otrzymania Towaru, kierując do sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązany jest do zwrotu. nabytego towaru. Koszt zwrotu w przypadku wykonania odstąpienia przez Klienta bez podania przyczyn nie obciąża Sklepu. Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: MAM Group sp. zo.o. sp. komandytowa, ul. Partyzantów 11B/20 80-254, Gdańsk
2. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym. W szczególności nie może być zniszczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.
3. Formularz odstąpienia udostępniony jest w Sklepie na stronie
www.kukukid.com oraz stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
Tutaj pobierz wzór formularza zwrotu
4. Zwrot rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz zwrotu Towaru ponosi Klient. Koszt zwrotu równy jest taryfie operatora pocztowego lub innego operatora, z którego usług Klient będzie korzystał.
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Uszkodzenie przesyłki: jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki. Sklep KUKUKID nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp).
3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową na adres email
info@kukukid.com. W tytule emaila prosimy podać REKLAMACJA oraz numer zamówienia wraz z dołączonym opisem reklamacji.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, zostaną zastosowane reguły określone w przepisach prawa. Za wspólną zgodą klienta oraz Sprzedającego możliwe jest także , wymiana reklamowanego towaru na inne dostępne w sklepie towary. W takim przypadku, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego – poprosimy o dopłatę różnicy, jeśli cena nowego towaru będzie niższa od ceny zwracanego – zwrócimy różnicę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków realizowany jest na kartę.
5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma MAM Group sp. zo.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Partyzantów 11B/20 80-254, NIP 9571083975, REGON: 363795001. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).
2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu KUKUKID i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów,marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU O TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i do chodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego.
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością firmy MAM Group sp. zo.o. sp. komandytowa, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.